Site Navigation

Platform 31 logo

Cé is féidir cur isteach air?

Glacann scéim Platform 31 le hiarratais uathu siúd a shásaíonn gach ceann de na trí chritéar seo a leanas:

  • Ealaíontóirí a chónaíonn in aon chinn de na 31 réigiún Údaráis Áitiúil i bPoblacht na hÉireann.

  • Ealaíontóirí a oibríonn in aon fhoirm, meán agus cleachtas ealaíne, i gcleachtas ildisciplíneach.

  • Ealaíontóirí a fuair cistiú ó Oifig Ealaíon Údaráis Áitiúil nó ón gComhairle Ealaíon le 3 bliana anuas (2018, 2019, 2020).

Ar aon dul leis an Dualgas maidir le Comhionannas agus Cearta Daonna san Earnáil Phoiblí, tá na hOifigí Ealaíon Údaráis Áitiúil agus an Chomhairle Ealaíon tiomanta do chinntiú go dtéann siad i mbun bearta dearfacha beartais chun comhionannas deiseanna a chur chun cinn dóibh siúd go léir a chónaíonn in Éirinn, gan aird ar a n-inscne, a ngnéaschlaonadh, a stádas sibhialta nó teaghlaigh, a gcreideamh, a n-aois, a míchumas, a gcineál nó a mballraíocht de Phobal an Lucht Siúil. De bhreis air sin, tugann na hOifigí Ealaíon Údaráis Áitiúil agus an Chomhairle Ealaíon bunús an chúlra shocheacnamaíoch faoi deara mar bhonn breise nach mór comhionannas deiseanna a chinntiú dó. Ar an ábhar sin, cuirimid fáilte roimh iarratais a léiríonn éagsúlacht shochaí na hÉireann, aon chinn de na saintréithe a dtugtar cuntas orthu thuas san áireamh, ach gan bheith teoranta dóibh.

Tabhair faoi deara, le do thoil: cuireadh an scéim seo i bhfeidhm chun tacú le healaíontóirí atá i lár a ngairme beatha agus chun dul chun sochair dóibh. Cé go bhfuil roinnt scéimeanna ann chun tacú le healaíontóirí, tá an scéim phíolótach seo in ainm is tacú le healaíontóirí níos taithíocha a dteastaíonn am uathu chun díriú ar a gcleachtas, agus teacht ar shaineolas a rachaidh chun sochair a ngairmeacha beatha leanúnacha.

Critéir cháilitheacha

Glacann scéim Platform 31 le hiarratais uathu siúd a shásaíonn gach ceann de na trí chritéar seo a leanas:

  • Ealaíontóirí a chónaíonn in aon chinn de na 31 réigiún Údaráis Áitiúil i bPoblacht na hÉireann.
  • Ealaíontóirí in aon fhoirm, meán agus cleachtas ealaíne, chomh maith le cleachtas ildisciplíneach.
  • Ealaíontóirí a fuair cistiú ó Oifig Ealaíon Údaráis Áitiúil nó ón gComhairle Ealaíon le 3 bliana anuas (2018, 2019, 2020).

Critéir roghnaithe

A luaithe a shásaíonn iarratasóirí na critéir cháilitheacha thuas agus a sheolann siad iarratas incháilithe ar aghaidh (féach an mhír Conas iarratas a dhéanamh), déanfar measúnú ar a n-iarratais ar an mbonn seo a leanas i gCéim 1:

  • CV – 20%
  • Cuntas teiste / an méid saothar a rinneadh go dtí seo – 30%
  • Togra scríofa – 50%

Caithfear dul i ngleic sa togra scríofa le dhá ghné:

1. Fianaise faoi conas a rachaidh rannpháirtíocht sa scéim chun sochair a gcleachtais ealaíonta ag an tráth seo, agus an méid ba mhian leo a bhaint amach tríd an am a bheith acu chun stopadh agus machnamh a dhéanamh mar rannpháirtí sa scéim. Chun seo a dhéanamh, ba cheart go dtabharfaí faoi cheann amháin den mhéid seo a leanas:
> Comhoibriú / bealaí nua a shainaithint chun a saothar a oiriúnú sa chomhthéacs reatha
> Smaointe nua le haghaidh comhpháirtíochta a thástáil
> Smaointe nua a thástáil/a chur i bhfeidhm le haghaidh rannpháirtíocht an phobail dá gcuid saothair
> Breithniú a dhéanamh ar a saothar a cheangal lena gcomhthéacs áitiúil
> Breithniú a dhéanamh ar a saothar a shuíomh i gcomhthéacs nua domhanda
> Togra taighde dá gcleachtas

2. An rannchuidiú a cheapann siad a d’fhéadfaidís a thabhairt don líonra idir piaraí agus do na comhráite malartaithe.

Rangófar iarratais 1-2-3 de réir contae ar bhunús a gcomhoiriúnachta do chuspóirí na scéime (féach Eolas faoi Platform 31) i gCéim 2.