Site Navigation

Platform 31 logo

Conas iarratas a dhéanamh

Léigh an mhír seo a leanas go cúramach, le do thoil, sula leanann tú ar aghaidh leis an bhfoirm iarratais ar líne a líonadh. Beidh an fhoirm iarratais ar líne ar oscailt ón 9 go dtí an 30 Samhain 2020.

Eolas faoin bhfoirm iarratais:

Lorgaítear an méid seo a leanas ó iarratasóirí ar fhoirm iarratais Platform 31:

Eolas fút féin
 • Ainm, seoladh, sonraí teagmhála, Uimhir PSP agus seoladh láithreán gréasáin an iarratasóra (más infheidhme)
 • An limistéar Údaráis Áitiúil ina gcónaíonn an t-iarratasóir
 • CV an iarratasóra
Eolas ar d’obair
 • Sonraí faoina mhéid le cúig chistiú a bhronn Oifig Ealaíon Údaráis Áitiúil nó cistiú a bhronn an Chomhairle Ealaíon ar an iarratasóir le trí bliana anuas (ainm na scéime, an méid a bronnadh, an bhliain a bronnadh é).
 • Cáipéisíocht tacaíochta ina léirítear fianaise faoi chleachtas an iarratasóra go dtí seo (a mhéid le cúig cháipéis a uaslódáiltear agus/nó naisc le hardáin ar nós YouTube / Vimeo / Soundcloud)

Eolas faoi do rannpháirtíocht sa scéim

 • Togra scríofa ina léirítear:
  1. conas a rachaidh rannpháirtíocht sa scéim chun sochair chleachtas ealaíonta an iarratasóra ag an tráth seo, agus an méid ba mhian leo a bhaint amach tríd an am a bheith acu chun stopadh agus machnamh a dhéanamh mar rannpháirtí sa scéim. Chun seo a dhéanamh, ba cheart go dtabharfaí faoi cheann amháin den mhéid seo a leanas:
  a.    Comhoibriú / bealaí nua a shainaithint chun a saothar a oiriúnú sa chomhthéacs reatha
  b.    Smaointe nua le haghaidh comhpháirtíochta a thástáil
  c.    Smaointe nua a thástáil/a chur i bhfeidhm le haghaidh rannpháirtíocht an phobail dá gcuid saothair
  d.    Breithniú a dhéanamh ar a saothar a cheangal lena gcomhthéacs áitiúil
  e.    Breithniú a dhéanamh ar a saothar a shuíomh i gcomhthéacs nua domhanda
  f.     Togra taighde dá gcleachtas

  2. An rannchuidiú a cheapann an t-iarratasóir a d’fhéadfaidís a thabhairt don líonra idir piaraí agus do na comhráite malartaithe.
 • Iarrfar ar iarratasóirí freisin faoi cén tacaíochtaí foghlama, comhairleacha agus meantóireachta ar spéis leo a fháil mar chuid de chreat tacaíochta na scéime is fearr a thacódh lena gcleachtas ag an tráth seo. Níl an freagra ar an gceist seo mar chuid den mheasúnú.

Cinntigh, le do thoil, go mbíonn an t-eolas go léir agat, cáipéisíocht tacaíochta san fhormáid cuí san áireamh, sula leanann tú ar aghaidh chun foirm iarratais PLATFORM 31 a líonadh.

Caithfear iarratais a fháil faoi Dé Luain, an 30 Samhain 2020 ag 17.00 (5pm)

Eolas faoin iarratasóir

Is é an t-iarratasóir an duine a gheobhaidh cistiú agus tacaíocht eile mar chuid den scéim seo agus a mbeidh air/uirthi glacadh le téarmaí agus coinníollacha an chistithe sin.

Ní íocfar an cistiú a chuirtear ar fáil ach isteach i gcuntas bainc atá á choimeád in ainm an iarratasóra.

Caithfidh an cháipéisíocht go léir a chuirtear ar fáil a bheith in ainm an iarratasóra. Mar shampla, má dhéanann tú iarratas faoin ainm Joseph Walsh, caithfidh an cháipéisíocht go léir, sonraí bainc agus cánach san áireamh, a bheith san ainm sin.

Eolas faoi ábhar/ cáipéisíocht tacaíochta

Tá ort ábhar tacaíochta a chur san áireamh le d’iarratas, agus beidh ort é sin go léir a sheoladh ar aghaidh ar líne. Tá an t-ábhar seo ríthábhachtach chun cabhrú leis na daoine a dhéanann measúnú ar d’iarratas chun an tuiscint is soiléire agus is féidir a fháil ar do thogra. Léigh go han-chúramach faoin ábhar tacaíochta, le do thoil, a theastaíonn agus faoi na formáidí inghlactha.

Ábhar tacaíochta a theastaíonn
Formáid
Méid
CV mionsonraithe cothrom le dáta
Cáipéis PDF nó Word
3 x leathanach A4, ar a mhéid
Samplaí atá lipéadaithe go soiléir de do shaothar ina léirítear do chleachtas go dtí seo:
a. Ábhar scríofa
b. Íomhánna (a mhéid le loghadh 10 gcinn)
c. Ábhar fuaime
d. Ábhar físe
a. A chuirtear le chéile in aon cháipéis PDF amháin
b. A chuirtear le chéile in aon cháipéis PDF amháin
c. Nasc le Soundcloud
d. Nasc le YouTube / le físeán
a. Méid uasta an chomhaid: 3MB
b. Méid uasta an chomhaid: 10MB
c. & d. Píosaí / sleachta nach faide ná 5 nóim.
Togra scríofa
Cáipéis PDF nó Word
2 x leathanach A4/ thart ar 1,000 focal, ar a mhéid

Ba cheart ainm an iarratasóra agus an méid atá iontu nó an méid atá i gceist leo a bheith le sonrú in ainmneacha comhaid na gcáipéisí tacaíochta go léir, e.g. WalshJoseph_CV.docx, WalshJoseph_RáiteasEalaíontóra.pdf.

D’iarratas a sheoladh ar aghaidh

Nuair atá tú sásta go bhfuil na ceisteanna go léir freagartha agat agus gur uaslódáil tú an cháipéisíocht tacaíochta go léir, cliceáil ‘Seol’. A luaithe a sheol tú d’iarratas ar aghaidh, ní féidir é a leasú. Ná seol d’iarratas ar aghaidh go dtí go bhfuil tú go hiomlán sásta.

Seolfar ríomhphost uathoibrithe chugat ina ndeimhnítear gur éirigh leat d’iarratas a sheoladh ar aghaidh.  Tabhair faoi deara, le do thoil, ní hionann deimhniú go bhfuarthas d’iarratas agus deimhniú go bhfuil sé incháilithe agus go seolfar ar aghaidh é chun measúnú a dhéanamh air.

Cáilitheacht

Measfar go bhfuil d’iarratas neamh-incháilithe, agus ní ghabhfaidh sé ar aghaidh níos faide sa phróiseas más fíor aon rud den mhéid seo a leanas:

 1. Ní shásaíonn tú gach ceann de na trí chritéar cháilitheacha.
 2. Ní sheolann tú d’iarratas ar aghaidh faoin spriocdháta.
 3. Ní sheolann tú d’iarratas tríd an bhfoirm iarratais ar líne ar an láithreán gréasáin seo.
 4. Teipeann ort gach mír den fhoirm iarratais a líonadh.
 5. Teipeann ort an t-ábhar / an cháipéisíocht tacaíochta a sholáthar, faoi mar a dtugtar cuntas air thuas.

Cabhair a fháil le d’iarratas

Tá ár seacht ndícheall á dhéanamh againn freastal réasúnta ar dhaoine faoi mhíchumas ar mian leo iarratas a sheoladh ar aghaidh nó a bhfuil deacrachtaí acu teacht ar sheirbhísí ar líne. Má tá riachtanas agat sa limistéar seo, seol ríomhphost, le do thoil, chuig localartsireland@gmail.com tráth nach déanaí ná an 20 Samhain, 2020.

Má tá ceist theicniúil agat faoin bhfoirm iarratais ar líne, seol ríomhphost, le do thoil, chuig localartsireland@gmail.com, agus cuir uimhir ghutháin teagmhála ar fáil. Déileálfaimid le ceisteanna ar bhonn tús freastail ar an duine is túisce. Tabhair faoi deara, le do thoil, b’fhéidir nach réiteofar ceisteanna maidir le tacaíocht theicniúil a fhaightear ar lá an spriocdháta roimh an spriocdháta.

Nóta faoin treoir sláinte poiblí a bhaineann le Covid-19

Nuair a bhíonn d’iarratas á ullmhú agat, ba cheart duit é a bhunú ar an gcomhairle sláinte poiblí is fearr atá ar fáil ag an tráth a bhfuil d’iarratas á dhéanamh agat. Nuair a chuirtear seo san áireamh, ba cheart duit a chinntiú go bhfuil an méid atá á bheartú agat indéanta nó inoiriúnaithe dá n-imreodh scaradh sóisialta agus/nó bearta sláinte poiblí eile tionchar ar fhad iomlán na scéime nó ar chuid d’fhad na scéime (Feabhra-Meán Fómhair 2021).